REGULAMIN

I

IV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Halina Czerny-Stefańska in memoriam odbędzie się w Poznaniu w dniach 17 - 24 września 2017 roku.

II

W Konkursie mogą wziąć udział pianiści wszystkich narodowości urodzeni po 1.01.1987 roku.

III

Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy składać do dnia 15.07.2017 22.07.2017 roku poprzez formularz udostępniony na stronie Konkursu pod adresem www.europianocomp.pl Do formularza wymagane jest dołączenie potwierdzenie wpisowego.

 

Wpisowe w wysokości 400 złotych polskich (PLN) należy wpłacić na konto:

 

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Święty Marcin 87 61-808 Poznań BZ WBK S.A. VI o/Poznań 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907 SWIFT: WBKPPLPP Adres banku: 60-967 Poznań, Pl. Wolności 15

Dopisek: Konkurs pianistyczny

Kwota wpisowego nie podlega zwrotowi. Wszystkie koszty przelewu pokrywają uczestnicy.

 

Zgłoszenia nadesłane w terminie będą poddane weryfikacji. O przyjęciu lub nieprzyjęciu zgłoszenia kandydat zostanie zawiadomiony w terminie do 1.08.2017 roku.

 

Weryfikacji zgłoszeń dokona komisja powołana przez Organizatorów Konkursu.

 

Przesłanie zgłoszenia do Konkursu przez kandydata jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Zawiadomienie kandydata o przyjęciu zgłoszenia będzie uważane za zawarcie umowy między Organizatorami Konkursu a kandydatem w sprawach regulowanych w niniejszym Regulaminie.

IV

Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatorów Konkursu swoje autorskie prawa majątkowe związane z:

 • wykonywaniem utworów podczas Konkursu,
 • wykonywaniem utworów podczas koncertów laureatów,
 • prawami do wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi
  i nagraniowymi) utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie i koncertach laureatów.

Uczestnicy przenoszą wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez Organizatorów Konkursu w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji:

  1. utrwalenie,
  2. zwielokrotnienie w każdej technice,
  3. wprowadzenie do obrotu handlowego,
  4. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci internetowej lub innej,
  5.  publiczne odtwarzanie i wykonywanie,
  6. wystawianie,
  7. wyświetlanie,
  8. najem,
  9. dzierżawa,
  10. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne lub satelitarne,
  11. równoczesne i integralne transmisje i retransmisje radiowe oraz telewizyjne.

Eksploatacja powyższych praw na wyżej wymienionych polach będzie dokonywana przez osoby, firmy, stacje radiowe i telewizyjne, firmy fonograficzne za zgodą Organizatorów Konkursu.

V

Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają uczestnicy.

 

Organizatorzy Konkursu umożliwią uczestnikom korzystanie z ćwiczenia w salach Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz zapewnią próbę
w sali koncertowej.

 

Przesłuchania Konkursowe odbywać się w Aula Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

VI

Uczestnicy są zobowiązani do zgłoszenia się do punktu informacyjnego Konkursu, który znajduje się w holu Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu,
w dniu określonym w zawiadomieniu przesłanym przez Organizatorów Konkursu.

 

Uczestnik, który z ważnych powodów opóźni swoje przybycie na Konkurs, może zostać decyzją Przewodniczącego Jury Konkursu dopuszczony do przesłuchania poza obowiązującą kolejnością na końcu I etapu.

VII

Przesłuchania konkursowe złożone są z dwóch etapów oraz etapu III – finałowego, i są otwarte dla publiczności.

 

Kolejność prezentacji uczestników zostanie ustalona w drodze losowania przed otwarciem Konkursu i będzie obowiązywała przez cały czas trwania Konkursu.

 

Prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań ma Przewodniczący Jury Konkursu.
W uzasadnionych przypadkach uczestnik może uzyskać zgodę na przesunięcie swojej prezentacji na koniec etapu.

 

Do kolejnych etapów dopuszczonych zostanie:

 • do II etapu: nie więcej niż 24 uczestników,
 • do III etapu – finałowego: nie więcej niż 6 uczestników.

VIII

Program Konkursu obejmuje następujące utwory, które należy wykonać z pamięci
w kolejności podanej w zgłoszeniu. Kolejność utworów wybrana przez kandydata jest dowolna.

 

I ETAP

Program I etapu nie powinien przekraczać 25 minut.

 

F. Chopin: jeden z następujących Nokturnów op. 9 nr 3, op. 15 nr 2 op. 27 nr 1, op. 27 nr 2 op. 32 nr 2, op. 37 nr 2 op. 48 nr 1, op. 48 nr 2 op. 55 nr 2, op. 62 nr 1 op. 62 nr 2

 

F. Chopin: jedna Etiuda spośród następujących: op. 10 nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, op. 25 nr 4, 6, 8, 10, 11, 12

 

Etiuda o charakterze wirtuozowskim jednego z następujących kompozytorów: F. Liszt, S. Rachmaninow, A. Skriabin, C. Debussy, I. Strawiński, W. Lutosławski, G. Ligeti, B. Bartók

 

Dowolny utwór o czasie trwania do 10 minut.

 

Uwaga: Etiudy należy wykonać jedna po drugiej

 

II ETAP

Program II etapu powinien trwać 30-40 minut.

 

Dowolny znaczący utwór z epoki klasycznej lub romantycznej.

Jeden lub więcej utworów różnych pod względem stylu i epoki od kompozycji z punktu 1.

 

III ETAP – finałowy

Program III etapu – finałowego powinien trwać 40-50 minut.

Program dowolny; nie można powtarzać utworów z I i II etapu

IX

Jury zostanie powołane spośród wybitnych polskich i zagranicznych muzyków i znawców problematyki pianistycznej przez Organizatorów Konkursu.

 

Jury ocenia sztukę interpretacji każdego z uczestników na podstawie regulaminu przyjętego przez Jury.

 

Juror nie ocenia kandydata, który jest lub był jego uczniem.

X

Przewiduje się przyznanie następujących nagród regulaminowych:

 • I nagroda 25 000 zł
 • II nagroda 15 000 zł
 • III nagroda 10 000
 • 3 wyróżnienia po 2 000 zł

(kwoty w/w nagród są opodatkowane zgodnie z prawem polskim)

Zdobywcom nagród regulaminowych przysługuje tytuł laureata IV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Halina Czerny-Stefańska in Memoriam.

 

Jury ma prawo zmienić układ i liczbę nagród.

 

Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

XI

Organizatorzy Konkursu przewidują nagrody dodatkowe w postaci płatnych koncertów w polskich i zagranicznych instytucjach muzycznych.

 

Pełna lista nagród zostanie ogłoszona przed rozpoczęciem Konkursu.

 

Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w walucie polskiej po odliczeniu obowiązujących podatków, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

 

Organizatorzy Konkursu zobowiązują się do przekazania instytucjom wspomnianym w punkcie 1 danych teleadresowych laureatów do dnia 31 października 2017 roku w celu indywidualnego ustalenia terminu i warunków realizacji koncertu między fundatorem nagrody a nagrodzonym.

XII

Wszyscy laureaci są zobowiązani do udziału nieodpłatnie w koncercie laureatów zorganizowanym na zakończenie Konkursu.

 

Program koncertu laureatów zostanie ustalony przez Jury Konkursu w porozumieniu z Laureatami.

XIII

Pomiędzy przesłuchaniami II etapu a etapem III – finałowym, uczestnicy II etapu, którzy nie zakwalifikowali się do etapu III – finałowego, będą mieli możliwość bezpłatnego uczestniczenia w lekcjach mistrzowskich prowadzonych przez Jurorów, wskazanych przez Organizatorów Konkursu.

XIV

Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski jako jedynie autentyczny.