REGULAMIN

V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego

"Halina Czerny-Stefańska in memoriam" w Poznaniu

 

I

V Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny "Halina Czerny-Stefańska in memoriam" (dalej „Konkurs”) odbędzie się w Poznaniu w dniach 18-25  września 2022 roku. Organizatorem Konkursu jest Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (dalej także „Akademia” bądź „Organizator Konkursu”).

II

W Konkursie mogą wziąć udział pianiści wszystkich narodowości urodzeni po 1.01.1990 roku.

III

Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy składać do dnia 30.06.2022 roku poprzez formularz udostępniony na stronie Konkursu pod adresem europianocomp.eu

Do formularza wymagane jest dołączenie potwierdzenia wpłaty wpisowego.

 1. Wpisowe w wysokości 500 złotych polskich (PLN) należy wpłacić na konto: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Święty Marcin 87 61-808 Poznań - Santander Bank Polska VI Oddział w Poznaniu 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907 SWIFT: WBKPPLPP; adres banku: 60-967 Poznań, Pl. Wolności 15 Dopisek: Konkurs pianistyczny
 2. Wszystkie koszty przelewu pokrywają uczestnicy. W przypadku kandydatów nie zakwalifikowanych do Konkursu kwota wpisowego podlega zwrotowi.
 3. Zgłoszenia nadesłane w terminie będą poddane weryfikacji. O przyjęciu lub nieprzyjęciu zgłoszenia kandydat zostanie zawiadomiony w terminie do 15.07.2022 roku.
 4. Weryfikacji zgłoszeń dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
 5. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu przez kandydata jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Zawiadomienie kandydata o przyjęciu zgłoszenia będzie uważane za zawarcie umowy między Organizatorem Konkursu a kandydatem w sprawach regulowanych w niniejszym Regulaminie.

IV

 1. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora Konkursu:
  a) Swoje autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich utworów oraz artystycznych wykonań wytworzonych podczas lub w związku z udziałem w Konkursie
  b) Prawo do wykorzystania własnego wizerunku uczestnika (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi) utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie i koncertach laureatów.
 2. Uczestnicy przenoszą wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez Organizatora Konkursu w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji: a) utrwalenie, b) zwielokrotnienie w każdej technice, c) wprowadzenie do obrotu handlowego, d) wprowadzenie do pamięci komputera i sieci internetowej lub innej, e) publiczne odtwarzanie i wykonywanie, f) wystawianie, g) wyświetlanie, h) najem, i) dzierżawa, j) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne lub satelitarne, k) równoczesne i integralne transmisje i retransmisje radiowe oraz telewizyjne.
 3. Eksploatacja powyższych praw na wyżej wymienionych polach będzie dokonywana przez osoby, firmy, stacje radiowe i telewizyjne, firmy fonograficzne za zgodą Organizatora Konkursu.

V

 1. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają uczestnicy.
 2. Organizator Konkursu umożliwi uczestnikom korzystanie z ćwiczenia w pomieszczeniach Akademii oraz zapewni próbę w sali koncertowej.
 3. Przesłuchania Konkursowe odbywać się będą w Aula Nova Akademii.

VI

 1. Uczestnicy są zobowiązani do zgłoszenia się do punktu informacyjnego Konkursu, który znajduje się w holu Akademii, w dniu określonym w zawiadomieniu przesłanym przez Organizator Konkursu.
 2. Uczestnik, który z ważnych powodów opóźni swoje przybycie na Konkurs, może zostać decyzją Jury Konkursu dopuszczony do przesłuchania poza obowiązującą kolejnością na końcu I etapu.

VII

 1. Przesłuchania konkursowe złożone są z dwóch etapów oraz etapu III – finałowego i są otwarte dla publiczności.
 2. Kolejność prezentacji uczestników zostanie ustalona w drodze losowania przed otwarciem Konkursu i będzie obowiązywała przez cały czas trwania Konkursu.
 3. Prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań ma Jury Konkursu. W uzasadnionych przypadkach uczestnik może uzyskać zgodę na przesunięcie swojej prezentacji na koniec etapu. Ustalona zmiana kolejności obowiązuje w dalszych etapach Konkursu.
 4. Do kolejnych etapów dopuszczonych zostanie:
  - do II etapu: nie więcej niż 16 uczestników (w przypadkach szczególnych możliwe jest dopuszczenie większej liczby uczestników).
  - do III etapu – finałowego: nie więcej niż 6 uczestników.

VIII

 1. Program Konkursu obejmuje utwory, które należy wykonać z pamięci w kolejności podanej w zgłoszeniu. Kolejność utworów wybrana przez kandydata w zgłoszeniu jest dowolna.
 2. I ETAP KONKURSU powinien trwać 25 – 30 minut i zawierać następujące utwory:

a. jeden spośród następujących utworów F. Chopina:

- Nokturn op. 9 nr 3
- Nokturn op. 15 nr 2
- Nokturn op. 27 nr 1
- Nokturn op. 27 nr 2
- Nokturn op. 32 nr 2
- Nokturn op. 37 nr 2
- Nokturn op. 48 nr 1
- Nokturn op. 48 nr 2
- Nokturn op. 55 nr 2
- Nokturn op. 62 nr 1
- Nokturn op. 62 nr 2
- Etiuda op. 10 nr 3
- Etiuda op. 10 nr 6
- Etiuda op. 25 nr 7

b. jedną spośród następujących etiud F. Chopina:

- Op. 10 nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12

- Op. 25 nr 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12,

c. jedną etiudę o wyraźnie wirtuozowskim charakterze autorstwa jednego z następujących kompozytorów: F. Liszt, S. Rachmaninow, A. Skriabin, C. Debussy, I. Strawiński, W. Lutosławski, G. Ligeti, B. Bartók,

d. utwór dowolny (lub utwory)

Uwaga:  Etiudy należy wykonać jedna po drugiej.

 

3. II ETAP KONKURSU powinien trwać 40- 50 minut i zawierać następujące utwory:

a. dowolny znaczący utwór z epoki klasycznej lub romantycznej,
b. jeden lub więcej utworów różnych pod względem stylu i epoki od kompozycji z punktu a.,
c.  utwór lub utwory I. J. Paderewskiego o łącznym czasie trwania 8-10 minut, do wyboru spośród następujących*:

Album de Mai. Scènes romantiques pour Piano op. 10

      Au soir
      Chant d’amour
      Scherzino
      Barcarolle
      Caprice-Valse

6 Humoresques de Concert op. 14

      Menuet célèbre
      Sarabande
      Caprice (genre Scarlatti)
      Burlesque
      Intermezzo polacco
      Cracovienne fantastique

Miscellanea. Série de morceaux pour piano op.16

      Légende No.1
      Mélodie
      Thème varié
      Nocturne
      Légende No. 2
      Un moment musical
      Menuet

*Uwaga: nuty wymienionych utworów są dostępne na stronie Wydawnictwa PWM

 

4.  III ETAP KONKURSU powinien trwać 40-50 minut i może zawierać dowolne utwory, przy czym nie można powtarzać utworów z I i II etapu.

 

IX

 1. Jury Konkursu zostanie powołane spośród wybitnych polskich i zagranicznych muzyków i znawców problematyki pianistycznej przez Organizatora Konkursu.
 2. Wybór osoby pełniącej funkcję przewodniczącego Jury zostanie dokonany w głosowaniu tajnym na pierwszym posiedzeniu Jury.
 3. Jury ocenia sztukę interpretacji każdego z uczestników na podstawie regulaminu przyjętego przez Jury.
 4. Juror nie ocenia kandydata, który jest lub był jego uczniem/studentem.

X

 1. Przewiduje się przyznanie następujących nagród regulaminowych:
  I nagroda 40 000 zł,
  II nagroda 30 000 zł,
  III nagroda 20 000 zł,
  3 wyróżnienia po 5 000 zł
  (kwoty w/w nagród są opodatkowane zgodnie z prawem polskim).
 2. Zdobywcom nagród regulaminowych przysługuje tytuł laureata V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego "Halina Czerny-Stefańska in memoriam".
 3. Jury ma prawo zmienić układ i liczbę nagród, w szczególności zdecydować o nieprzyznaniu danej nagrody lub wyróżnienia lub o przyznaniu więcej niż jednego nagrody lub wyróżnienia w ramach łącznej puli nagród.
 4. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

XI

 1. Organizator Konkursu przewiduje nagrody dodatkowe w postaci oferty płatnych koncertów w polskich i zagranicznych instytucjach muzycznych.
 2. Pełna lista nagród zostanie ogłoszona przed rozpoczęciem Konkursu.
 3. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w walucie polskiej po odliczeniu obowiązujących podatków, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
 4. Organizator Konkursu zobowiązuje się do przekazania instytucjom wspomnianym w punkcie 1 danych teleadresowych laureatów do dnia 31 października 2022 roku w celu indywidualnego ustalenia terminu i warunków realizacji koncertu między fundatorem nagrody a nagrodzonym, na co uczestnicy wyrażają zgodę poprzez akceptację Regulaminu.

XII

 1. Wszyscy laureaci są zobowiązani do udziału nieodpłatnie w koncercie laureatów zorganizowanym na zakończenie Konkursu.
 2. Program koncertu laureatów zostanie ustalony przez Jury Konkursu w porozumieniu z Laureatami.

XIII

Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski jako jedynie autentyczny.